The Pocket Testament League

Back to Top
Việt
Bạn đã là thành viên của Hội? Đăng nhập ngay hoặc Gia nhập Hội. Thành viên miễn phí!

Không có gì có thể nói về trái tim giống như Lời Chúa

Các câu Kinh thánh hay để chia sẻ

Lời Chúa là phương tiện liên lạc hoàn hảo nhất. Khi chia sẻ đức tin của bạn, nó thực sự giúp bạn biết một vài đoạn kinh thánh. Như những em bé học đi và nói theo những mẫu câu xung quanh chúng, bạn có thể là những ví dụ lớn và là sự khuyến khích lớn đến người khác — nếu bạn biết Kinh thánh của bạn.

Đây là một trong những câu thánh kinh hay nhất để trả lời những câu hỏi thường gặp. Chúng tôi đã sử dụng nhiều câu từ sách Phúc âm Gioan để khiến nó dễ dàng cho bạn, nhưng một số câu các phần khác của Kinh thánh cũng được thể hiện để làm rõ hàng hơn một số vấn đề.

Điều này không có nghĩa là đó là danh sách đầy đủ các câu hay. CÒn rất nhiều các đoạn hay khác mà bạn có thể sử dụng

Tình yêu trọn vẹn của Chúa

Gioan 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Người, vì thế hễ ai tin Chúa con thì người ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." KJV

Giê su là Chúa, đời đời

Gioan 1:1 " Bắt đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở trong Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Người ở với Thiên Chúa ngay từ đầu. Nhờ Người, tất cả mọi thứ đã được thực hiện; không có Người không có gì được thực hiện." NIV

Gioan 10:30 " Chúa Cha và Ta là một." NLT

Gioan 17:5 "Vậy lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian." KJV

Chắc chắn về sự cứu rỗi của chúng tôi

Gioan 3:36 "Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy." NIV

Gioan 5:24 " Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Ðấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.." NLT

Gioan 6:47 "Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời." NIV

Gioan 8:32 " các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông." KJV

Gioan 11:25-26 "Ðức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" NIV

Không có con đường nào khác đến với Chúa ngoại trừ thông qua chúa Giê su

Gioan 14:6 Ðức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. KJV

Bằng chứng của việc hồi sinh

Lu-ca 24:22-23 "Thật có mấy người đàn bà trong làng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống.." KJV

Lu-ca 24:36-43 "Môn đồ đương nói chuyện như vậy, chính Ðức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 37 Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. 38 Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? 39 Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. 40 Ðương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn ra cho xem. 41 Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? 42 Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ." NIV

Gioan 20:27-29 "Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". (28) Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29) Ðức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.'" NLTBạn có nhận ra Đức Kito qua Tin Mừng Gioan? Hãy tìm ra cách tiếp tục phát triển đức tin của mình như thế nào bằng việc điền vào mẫu của chúng tôi Mẫu quyết định thuận tiện .

Liên kết với chúng tôi trên Facebook

Huy động và trang bị cho các Kitô hữu Đọc Thực hiện Chia sẻ Lời Chúa từ năm 1893.

Quyên góp
GIỚI THIỆU

Hội Biếu Tặng Kinh Thánh là một mục vụ tiếp cập cộng đồng Ki tô hữu đã trải qua 125 năm để đẩy mạnh việc đọc Kinh Thánh và truyền giáo cá nhân.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn của một cô gái tuổi teen vào năm 1893, khoảng 686,051 thành viên từ nhiều giáo phái Kitô đã đồng ý “Đọc Thực hiện Chia sẻ®” Kinh Thánh như là Lời Chúa, và đã cho đi hơn 110 triệu sách Phúc âm thánh Gioan trong các cuộc gặp gỡ một – một thông thường. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận.Tìm hiểu thêm...

Bản quyền Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® ©2019. Hội Biếu Tặng Kinh Thánh® được đăng ký 501(c)(3) là tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả các quyền được bảo hộ.   Chính sách Bảo mật  |  Trả hàng và hoàn lại tiền