Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Tìm hiểu thế giới
của Chúa

Lựa chọn ngôn ngữ của bạn ở dưới đây

quê hương  >  Languages

Các ngôn ngữ hỗ trợ

Chúng tôi đang làm việc để dịch trang web của Hội Biếu Tặng Kinh Thánh thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hiện nay, các ngôn ngữ sau đã được hỗ trợ:

English

Español

Français

Português

日本語

Deutsch

Italiano

русском языке

简体中文

繁體中文

ខេមរភាសា

Việt

한국어

Bahasa Indonesia