Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

ĐỌC LỜI CHÚA:
MỘT PHẦN TẤT YẾU HÀNG NGÀY

Các nguồn tài liệu giúp bạn đọc Kinh thánh

quê hương  >  Nguồn tài liệu trực tuyến

Hội biếu tặng kinh thánh được thành lập dựa trên nguyên tắc đọc Lời Chúa là một phần tất yếu để tiếp cận Chúa Kito và sống cuộc sống của chúng ta như cách mà Chúa muốn chúng ta sống.

Chúng tôi đã tạo ra một số nguồn tài liệu giúp bạn đi sâu hơn vào Lời CHúa. Những tài liệu này miễn phí và sẵn sàng cho tất cả mọi thành viên. Bây giờ hãy dành một khoảng thời gian để xem lại các cách khác nhau mà bạn có thể gần hơn với Kinh thánh:

THỬ THÁCH 21 NGÀY ĐỌC SÁCH PHÚC ÂM GIOAN CHỈ TRONG 21 NGÀY

Nếu bạn đang chia sẻ sách Phúc Âm Gioan (hoặc thậm chí bạn không chia sẻ), chúng tôi cũng mời bạn tham gia làm quen với sách phúc âm Gioan . Điều này rất đơn giản, bằng việc áp dụng Thử thách 21 ngày, một ý tưởng của Anita Keagy của Mục vụ JoyShop. Sử dụng Thử thách 21 ngày cho bản thân bạn và trở thành quen thuộc với cuộc sống và mục vụ Chúa Giê su.

5 LÍ DO ĐỂ ĐỌC KINH THÁNH TẠI SAO NÓ LẠI LÀ’ QUYỂN SÁCH QUAN TRỌNG NHẤT MÀ BẠN’LL NÊN ĐỌC

Không chỉ cần thiết đọc Lời Chúa mỗi ngày mà chúng ta nên bảo vệ lí do tại sao chúng ta chia sẻ đức tin của mình cho người khá. Dan Buttafuoco, một mục sư tại thành phố New York, là chủ tịch của Hội Kinh thánh lịch sử. Ông đã viết các mô tả về lí do tại sao chúng ta nên đọc Kinh thánh mỗi ngày. Chúng tôi đã tái bản lại nó ở đây để khuyến khích bạn đọc Lời Chúa.

CÁC CÂU KINH THÁNH HAY ĐỂ CHIA SẺ CÁC CON CHỮ NHIỀU SỨC MẠNH TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

Một số đoạn Kinh thánh rất hữu ích cho việc chia sẻ đức tin của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng những khoảng thời gian nhỏ để làm quen với những câu này để bạn có thể trích dẫn và nhấn mạnh về chúng khi cơ hội đến.