Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

God's Words to You (SPN)

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

PKSPN-WORD

Ngôn ngữ:
Spanish

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

PKSPN-WORD

Ngôn ngữ:
Spanish

Về Sự công bố:

The Spanish language version of this excellent children's outreach tool. God's Words to You is a charming Gospel designed especially for young children. It presents a clear message of salvation using colorful illustrations and Bible passages from the Old and New Testaments. Ideal for parents or children's workers to read with the child so you can explain the relevance of each Scripture passage. The back cover allows the child to print their name and the date as a life-long reminder of their decision to follow Jesus.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


This spread highlights the simple approach of this Gospel, using relevant illustrations like those found in children's books, each one accompanied by a verse from Scripture.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi