Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

God's Words to You (ENG)

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

PKENG-WORD

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
English

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sự công bố Đặc tính:

PKENG-WORD

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
English

Về Sự công bố:

Lay the foundation for a relationship with Jesus with this charming Gospel designed especially for young children. Presenting a clear message of salvation through colorful illustrations and Bible passages from the Old and New Testaments, this is ideal for parents or children's workers to read with the child so you can explain the relevance of each Scripture passage. The back cover has space for the child to print their name and date as a life-long reminder of their decision to follow Jesus.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


This resource is perfect for sharing with school-aged children, at schools, Sunday Schools and Vacation Bible Schools.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi