Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

Good News

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

BIPJBEC-AFCM

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.50" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Chinese (Simplified)

Phiên bản:
Bilingual English ESV/Simplified Chinese CUV

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

BIPJBEC-AFCM

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.50" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Chinese (Simplified)

Phiên bản:
Bilingual English ESV/Simplified Chinese CUV

Về Sách Phúc âm:

This bilingual English-Simplified Chinese Gospel was created in partnership with the Chinese Resource Ministry of Ambassadors for Christ.

The inside back cover includes information about Chinese Resource Ministry, which is North America's leading supplier of evangelistic and Christian growth resources in Simplified Chinese.

This is a unique bilingual Gospel that is perfect bound with 156 pages. It contains the "5 Great Mysteries" Gospel presentation. A QR code on the back provides a quick link to learn more about God.

Important Note: DO NOT take this Gospel on trips to mainland China because of strict laws and visa requirements prohibiting such material. Not only can it cause problems for you entering the country, but it may also restrict the continued printing of Gospels of John within Chinese borders. These Gospels were designed to be shared among the thousands of Chinese people in America.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


Share this powerful tool with those that speak Simplified Chinese in the USA.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi