Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

Phúc Âm thánh Gioan của chúng tôi
và những tai nguyên được in ấn khác

Thông tin sản phẩm

quê hương  >  Đặt hàng sách Phúc Âm

The Gospel of John from the Holy Bible

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

ARPJVDV-GREN

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Arabic

Phiên bản:
VanDyke

Số lượng:

Chú ý: Số lượng có thể được thay đổi khi thanh toán.

Sách Phúc âm Đặc tính:

ARPJVDV-GREN

Kích thước(đóng):
3.75" W x 5.25" H

Kích thước(mở):
7.5" W x 5.25" H

Ngôn ngữ:
Arabic

Phiên bản:
VanDyke

Về Sách Phúc âm:

With a warm green leather-looking cover, this gospel is perfect for reaching speakers of the Arabic language that the Lord places in your path. The title reads, "The Gospel of John from the Holy Bible" and the precious content inside is ready to change the lives of those you share it with today! This is the Van Dyke translation.

Like all our Gospels of John, the booklet includes a plan of Salvation and a decision page. A QR code on the back provides a quick link to learn more about the one true God.
NOTE: Since the text is in Arabic, this Gospel should be read right to left and is intended to be held with the bound side in the right hand.


Quay lại danh sách các sản phẩm

Danh mục tóm tắt
Vẫn không có gì trong danh mục của bạn! Vui lòng chọn vào bìa sách gồm ở bên trái để thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Chia sẻ ý tưởng


This Gospel cover is perfect to share with Arabic speakers seeking to learn more about Jesus.

Bạn sợ chia sẻ?


Đến với chúng tôi MIỄN PHÍ Chương trình Huấn luyện truyền giáo !

Về chúng tôi